İlan Reklam Vergisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü’nden Odamıza ulaşan yazıda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesinin (g) bendinde “Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak ve bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak, ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şeklini, ebadını belirlemek” Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğunda olup, 23. Maddesinin (e) bendinde de “7. maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri” Büyükşehir Belediyesinin gelirleri arasında sayıldığı belirtilmektedir.

Bu nedenle, Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altındaki ana arterlerde faaliyet gösteren üyelerimizin işyerlerinde bulunan her türlü ilan ve reklam unsurunun “İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi” 01-31 Ocak tarihleri arasında Gelirler Müdürlüğünce kabul edilerek, tahakkuk ve tahsili yapılacağı belirtilmektedir.

Bilgi Formu Attach