Resmi Gazetede Sanayi, 07.04.2016

KANUNLAR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Bu kanunun amacı kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bu düzenleme ile kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacaktır.

Kanuna göre; “ kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla ad, soyad, TC Kimlik, elektronik posta, telefon numarası, tıbbi teşhis bilgileri, parmak izi, alışveriş alışkanlıkları gibi veriler kişisel veri kapsamında değerlendirilecektir.

Kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “Kişisel Verilerin İşlenmesi” olarak tanımlanmıştır.

Kanuna göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemeyecek, üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarılamayacaktır.

Ancak kanun kişisel verilerin işlenmesi için açık rızanın gerekmeyeceği halleri de düzenlemiştir. Buna göre; kanunlarda açıkça öngörülmesi, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin sorunlu olması gibidir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407-8.pdf

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti arasında enerji alanında işbirliğine dair anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407-10.pdf

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türkiye-Sırbistan Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

Taraflar ikili ve transit taşımaların belli bir kota içinde ücretli ve ücretsiz izin belgesi ile yapılması ve diğer ilgili hususlarda anlaşmışlardır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407-1.pdf 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

Taraflar arasında çevre yönetimi( entegre atık, entegre atık su, deniz kirliliği, kava kalitesi, gürültü, iklim değişikliği vb.), temiz üretim ve sürdürülebilir tüketim, çevresel uygunluk zinciri, korunan alanlar, çevre bilgi sistemleri ve kapasite geliştirme konularında çalışma yapılarak mutabakata varmışlardır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407-2.pdf

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER

Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin İlişik Beyanlar ve Çekinceler ile Onaylanması Hakkında Karar

Suç gelirlerinin aklanması, araştırılması, el konulması ve müsaderesine ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi( ETS No.141- 1990 Sözleşme), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsey’nin 28 Eylül 2001 tarihinde kabul ettiği terör eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğuna ilişkin 1373 sayılı kararını ve özellikle 3.d. paragrafı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 9 aralık 1999 tarihinde kabul edilen Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası sözleşmenin uygulanabilmesi için uygulamaya konulmuştur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407-15.pdf

YÖNETMELİK

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2016” şeklinde değiştirilmiş olup; (1) Bankalarca turizm sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler ve diğer alacaklar hakkında 31/12/2016 tarihine kadar a) Bankalarca turizm sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan ve İkinci Grupta sınıflandırılan krediler ve diğer alacaklar iki defa ile sınırlı olmak üzere yeni sözleşme koşullarına bağlanabilir. Yeni sözleşme koşullarına bağlanan krediler ve diğer alacaklar, toplam alacak tutarının yüzde onunun (%10) geri ödenmiş olması koşuluyla Birinci Grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde yeniden sınıflandırılabilir. Yeni sözleşme koşullarına bağlanan ve yeniden sınıflandırma için öngörülen koşulların yerine getirilmesi nedeniyle Birinci Grupta sınıflandırılan krediler ve diğer alacaklardan yeniden İkinci Grupta sınıflandırılan ya da yeni sözleşme koşullarına bağlanan ve yeniden sınıflandırma için öngörülen koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle İkinci Grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde izlenmeye devam olunan ve ikinci defa yeni sözleşme koşullarına bağlanan krediler ve diğer alacaklar, ancak toplam alacak tutarının yüzde on beşinin (%15) geri ödenmiş olması koşuluyla Birinci Grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde yeniden sınıflandırılabilir. Bu kapsamdaki kredi ve diğer alacakların, ilave kredi kullandırılmak suretiyle ikinci defa yeni sözleşme koşullarına bağlanmaları halinde, söz konusu kredi ve diğer alacaklar toplam alacak tutarının yüzde beşinin (%5) geri ödenmesine kadar Üçüncü Grupta sınıflandırılır ve sözleşmede öngörülen ödemelerin belirtilen orana tekabül eden kısmının bu grupta sınıflandırma için belirlenen süreler içerisinde gerçekleşmesi koşuluyla bunlar için özel karşılık ayrılması bankaların ihtiyarındadır. Bankalar yeni sözleşme koşullarına bağladıkları kredileri ve diğer alacaklarını, 4 üncü maddede belirtilen sınıflandırma esasları çerçevesinde değerlendirerek ilgisine göre Üçüncü, Dördüncü veya Beşinci Grupta sınıflandırabilirler.

b) Bankalarca turizm sektöründe kullanılmak üzere kullandırılan krediler ve diğer alacaklar dışında Üçüncü, Dördüncü veya Beşinci Grupta sınıflandırılan kredilerin veya diğer alacakların bulunması halinde bu krediler de aynı grupta sınıflandırılır. Ancak, bu krediler için ilgili grup itibarıyla öngörülen oranlarda özel karşılık ayrılması bankaların ihtiyarındadır. Söz konusu kredilere ve diğer alacaklara ilişkin olarak bankaya olan ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin geçici likidite sıkıntısından kaynaklanması halinde, borçluya likidite gücü kazandırmak ve banka alacağının tahsilini sağlamak amacıyla gecikmiş faizler de dâhil olmak üzere krediler ve diğer alacaklar, bu maddede belirlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla, gerektiğinde ilave kredi açılmak suretiyle üç defayla sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir ya da yeni bir itfa planına bağlanabilir. Yeniden yapılandırma, bu madde uygulamasında, bir kredi veya alacağın bankaca uygun görülmesi halinde gerektiğinde ilave kredi kullandırımı ya da mevcut kredi ya da alacağın vadesinin uzatılması suretiyle veya bir başka şekilde yeni bir borç ödeme planına bağlanmasını ifade eder. İlave kullandırılan kredi, bu Yönetmelik uygulamasında yeniden yapılandırma uygulamasına taraf olan kredi müşterisinin yeniden yapılandırılan kredisinin izlendiği grupta değerlendirilir.

c) (b) bendi kapsamında yeniden yapılandırılan krediler ve diğer alacaklar,

1) Birinci yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde beşinin (%5) geri ödenmiş olması, en az üç ay süreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri,

2) İkinci yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde onunun (%10) geri ödenmiş olması, en az altı ay süreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri,

3) Üçüncü yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde on beşinin (%15) geri ödenmiş olması, en az bir yıl süreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri

ve ödeme planında öngörülen ödemelerin aksatılmaması kaydıyla Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Hesabına aktarılabilir. Bu süre içinde söz konusu alacaklar için, olması halinde ilave kullandırılan krediler hariç olmak üzere, izlendikleri gruba uygulanan özel karşılık oranlarında karşılık ayrılmasına devam edilir. Yeniden yapılandırma kapsamında ilave kullandırılan krediler, yukarıda belirtilen sürelerde yeniden yapılandırılan krediyle aynı grupta sınıflandırılır. Ancak, bu nitelikteki krediler için izlendikleri gruplar itibarıyla özel karşılık ayrılması bankaların ihtiyarındadır. Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Hesabına aktarılan kredi ve diğer alacaklar en az altı ay süreyle İkinci Grupta sınıflandırılır. Bu kapsamdaki krediler ve alacaklar, ödemelerin aksatılmaması kaydıyla belirtilen sürenin sonunda Birinci Grupta yeniden sınıflandırılabilir.

(2) Bu maddeye göre yeni sözleşme koşullarına bağlanan veya yeniden yapılandırılan kredi veya diğer alacaklar ile ilgili olarak yıl sonu ve ara dönemler itibarıyla kamuya açıklanacak finansal raporlarda bilgi verilir.” Maddesi eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407-4.htm