Resmi Gazetede Sanayi, 13.04.2016

BAKANLAR KURULU KARARI

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Bu kararın 19 uncu maddesi “Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmaların, belge/izin ihracat taahhüdünü kapatabilmesi için, gerekli bilgi ve belgeleri, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde ilgili bölge müdürlüklerine/ ilgili gümrük idaresine sunmaları gerekir. Aksi takdirde, bu belgenin/izinin taahhüt kapama işlemleri mevcut bilgi ve belgeler esas alınarak tekemmül ettirilir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

22. maddesi birinci fıkrası ğ bendi kaldırılmıştır.

Kararın 26 ıncı maddesi üçüncü fıkrası “Dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapama veya iptal işlemlerini geri almaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürülüğü); dahilde işleme izninin taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Taahhüt kapatma veya iptal işlemleri geri alınan belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılması durumunda; belge/izin kapsamında müeyyide uygulanmakla birlikte henüz tahsilatı yapılmamış kısım için ithalat esnasında alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince belge/ izin sahibi firmaya iade edilir, ancak belge/ izin kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil edilmiş tutarlar taahhüt kapama işlemini müteakip ilgili belge/izin sahibi firmaya iade edilmez. Ayrıca iptal işlemleri geri alınan firmalar adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 6 ay süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde indirimli teminat uygulanmaz” olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca resen kapamanın geri alınmasına ilişkin geçici uygulamaya ilişkin Geçici 20 inci madde eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160413-3.pdf

YÖNETMELİK

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “30” ibaresi “10” olarak değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin birinci cümlesi “Tescil plakasının, birinin veya her ikisinin çalınması veya her ikisinin kaybolması halinde, aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunca veya araç sahibinin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca araca Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen listelerdeki harf ve rakam gruplarından sıra esasına göre yeni bir tescil plaka sıra numarası verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğe “GEÇİCİ MADDE 11 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bir veya iki tescil plakası çalınmış ya da iki tescil plakası kayıp olarak bildirilmiş olan araçların plakaları, bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonra araç sahibine yapılacak tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen listelerdeki harf ve rakam grupları ile değiştirilir. Bu süre içerisinde tescil plakalarının bulunduğunun yazılı beyanı halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın sistemden çalıntı/kayıp şerhi kaldırılır.” geçici maddesi eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160413-5.htm

TEBLİĞLER

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı CIF Kıymet
(ABD Doları/Ton*)
0713.31.00.00.19 Diğerleri 1.000
 0713.32.00.00.19 Diğerleri 1.000
 0713.33.90.00.11 Barbunya 1.000
0713.33.90.00.19 Diğerleri 1.000
0713.34.00.00.19 Diğerleri 1.000
0713.35.00.00.19 Diğerleri 1.000
0713.39.00.00.19 Diğerleri 1.000

*Ton: Brüt ağırlık

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160413-11.htm

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

27/3/2010 tarihli ve 27534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki 4412.31 gümrük tarife pozisyonuna ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4412.31 En az bir dış yüzü bu fasılın 2 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar 1.100

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160413-12.htm