İSO, Sanayicinin “Rekabetçi Sürdürülebilirlik” Yetkinliklerini Artırmalarına Destek Olmak Amacıyla Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi Kurdu

  • Diğer Haberler
sürdürülebilirlik-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO) iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik çerçevesinde uluslararası ticarette ortaya çıkması muhtemel yeni sistemlerin ülkemiz adına doğuracağı risk ve fırsatları göz önünde bulundurarak, kurum bünyesinde sanayiciye rehberlik edecek yeni bir şube kurdu.

Şubat ayı Meclis’inde Meclis üyelerinin onayı alınarak kurulan İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi’nin temel amaçlarından biri; üretimin merkezine, çevresel, sosyal ve ekonomik unsurları alacak şekilde sanayi şirketlerimizin küresel değer zincirinde yüksek katma değer üretmelerine ve “rekabetçi sürdürülebilirlik” yetkinliklerini artırmalarına destek olmak ve yeni projeler geliştirmek üzere çalışmalar yürütmek olarak belirlendi. 

İSO 2021 yılına girilirken “sürdürülebilirlik” konusunu odanın en öncelikli konusu olarak tanımlamış ve bu yönde organizasyon yapısında gerekli düzenlemelerin yapılacağını açıklamıştı. İSO sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel konuları değil enerjiden insan kaynağına finanstan dijital dönüşüme kadar çok geniş bir alanı etkilediğinden hareketle bu şubeyi kurdu. Bunun yanında İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi, sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yaparken Odanın ilgili diğer birimlerini de koordine ederek kapsamdaki tüm çalışmaların hayata geçirilmesini sağlayacak.

Şubenin kurumsal yönergesinde, İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi’nin görev ve misyonu şu şekilde tanımlandı:

“İSO’nun sürdürülebilirlik yönetimi konusundaki ana sorumlusu olan birimdir. 

Şube kendi görev alanındaki faaliyetleri yürütmenin yanı sıra sürdürülebilirlik başlığı kapsamında çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatı, finans, dijitalleşme ve girişimcilik gibi alanlarda diğer şube ve birimler ile eşgüdüm halinde çalışır.

“İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi” teması altında iklim değişikliğine uyum ve emisyon azaltım stratejileri, AB Yeşil Mutabakatı, temiz teknolojiler, enerji ve kaynak verimliliği ve yönetimi, mevzuat uyum ve risk yönetimi ile “Döngüsel Ekonomi” teması altında atık yönetimi, kimyasal ve su yönetimi, değer zinciri ve yaşam döngüsü analizi, yeşil satın alma ve yeşil tedarik, AB döngüsel ekonomi mevzuatı gibi alanlarda üyeler ve paydaşlar için değer yaratmak asli görevlerindendir.
Ayrıca “İşin Geleceği”, “Güvenli Çalışma Ortamı”, “Sürdürülebilir Finans” ve “Dijital Dönüşüm” gibi tematik alanlarda ilgili şube ve birimler ile işbirliği halinde değer yaratacak çalışmalar yürütür.

Odanın mevcuttaki sürdürülebilirlik uygulamalarının ve gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçlara karşılık gelebilecek uygulamaların yürütülmesinden ve performansının takibinden sorumludur.

Sürdürülebilirlik ile ilgili küresel ve ulusal gelişmeleri takip eder ve web sayfası, dergi ve sosyal medya mecraları için farklı araştırma raporları, makaleler ve rehberler hazırlar.

Sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaştırılması ve sanayi farkındalığının artırılması amacıyla eğitim, toplantı ve seminerler düzenler. 

İSO Sürdürülebilirlik Platformunu oluşturur ve çalışmalarını koordine eder.

Sektörlerin sürdürülebilirlik kriterlerinin tespiti ve ortaya çıkacak öncelikler ile firmalara sürdürülebilirlik göstergeleri sunulması çalışmalarını yürütür. 

Yıllık döngülerle gerçekleştirilen ve sektörleri yatay kesen sürdürülebilirlik konularında gerçekleştirilecek “açık inovasyon” ve girişimcilik alanındaki sürdürülebilirlik teması ile ilgili süreçlerinin yürütülmesine kolaylaştırıcılık yapar.

Sürdürülebilirlik konusunda iş dünyası, kamu, araştırma kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri geliştirir, ulusal/uluslararası fonlarla desteklenen projeler geliştirir. 

Ayrıca Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer işleri yapar.”