Muhasebe Faaliyetleri

AidatÜyeler oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ve munzam aidat ödemekle yükümlüdür.

Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilatı

2021 yılı, yıllık aidat için tespit olunan derece ve tarifeler, munzam aidat için ise 2020 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri esas alınacaktır.

Yıllık Aidat

 • Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata yıllık aidat denilmektedir.
 • Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmamaktadır. Ancak kaydı silinmek suretiyle oda veya borsadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınmaktadır.
 • Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.
 • Şubelere kayıtlı olan üyeler, bu maddede belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.
 • Yıllık aidat firmaların sermaye ve özvarlık toplamları üzerinden hesaplanmaktadır.
 • Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları, belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunmaktadır.

2021 Yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi

Derece Özsermaye Limitleri (TL) Aidat (TL)

Fevkalade

400.000,00 - Yukarısı

1.100

Birinci

200.000,00 - 399.999,99

1.080

İkinci

100.000,00 - 199.999,99

980

Üçüncü

50.000,00 - 99.999,99

840

Dördüncü

1,00 - 49.999,99

740

Beşinci

460


2020 yılı Munzam aidat tavan tutarı 35.775,00 TL’dir.

Munzam Aidat

 • Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur. Üye tarafından beyannamelerin verilmemesi veya vergi dairesinden de sağlanamaması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilmektedir.
 • Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödememektedir.
 • Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılmaktadır. Bu durumda üye, birden fazla odaya üye olduğunu belgelemek zorundadır.
 • Şubelere kayıtlı üyeler, bu maddede belirlenen munzam aidatın yarısı kadar ödeme yapmaktadırlar.

Süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidata 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmektedir.

Yıllık Aidat ve munzam aidat Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte tahsil edilmektedir.

Aidat tahakkukları için gerekli Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinizi 212 355 07 36 no.lu faksımıza veya beyanname@iso.org.tr e-posta adresimize gönderebilirsiniz.

Aidat ve Diğer Ödemelerinizin Yatırılacağı Banka Şubeleri

 • Banka ile gönderilecek havale ve EFT'lerde, İSO ODA SİCİL NO ve ÜNVANINIZI mutlaka yazdırınız.
 • Odamız veznesi
 • Garanti Bankası'nın www.garanti.com.tr web sayfasından (Ödemeler-Fatura-Tesisat no.lu ile fatura ödeme-Kurum tipi-Üyelik aidatı-İstanbul sanayi Odası-Oda sicil no girerek)
 • Türkiye İş Bankası şubelerinden İSO Kurum Kodu: 331 ve oda sicil numaranızı belirterek
 • Akbank T.A.Ş. şubelerinden Özel Havale Kodu 5117-332 numarası belirterek
 • Garanti Bankası Taksim Ticari Şubesi TR52 0006 2001 6100 0006 2977 05 IBAN no'lu aidat hesabına
 • İş Bankası Beyoğlu Şubesi TR39 0006 4000 0011 0111 7613 49 IBAN no'lu aidat hesabına
 • Akbank Beyoğlu Şubesi TR28 0004 6000 3988 8000 2372 76 IBAN no’lu aidat hesabına
 • Türk Ekonomi Bankası Sirkeci Şubesi TR52 0003 2000 0000 0020 4805 35 IBAN no’lu aidat hesabına
 • Hesabınızla ilişkili otomatik ödeme talimatı vererek

İlgili mevzuat dokümanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu Attach Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Attach Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkındaki Yönetmelik Attach