İstanbul Sanayi Odasınca düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkin her türlü revize işlemleri (Teşvik Belgesinde kayıtlı olan değerlerdeki değişim, Belge eki makine ve teçhizat listelerindeki her türlü değişiklikler, yatırım konusu değişikliği, finansal kiralama işlemleri, devir, satış, ihraç ve kiralama işlemleri, belge iptali, yatırım konusu değişikliği ve yatırımın nakli) yine İstanbul Sanayi Odasınca yapılmaktadır.

Belge revize işleminde gerekli olan belgeler işin niteliğine göre değişmekte olup konu ile ilgili olarak Odamız Sanayi Şubesinden bilgi alınabilmektedir.

Süre uzatımı:

  • MADDE 24-(2) (Değişik:RG-22/6/2018-30456) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilir. Bu Karar kapsamında düzenlenen ve ek süre verilmiş olan sabit yatırım tutarı onmilyar Türk Lirası ve üzerindeki stratejik yatırımlara ilişkin teşvik belgelerine, talep edilmesi halinde ek süre dahil teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ilave süre verilebilir.
  • GEÇİCİ MADDE 12- (Ek:RG-9/11/2018-30590) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ek süre almamış teşvik belgelerinin süresi 24 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde herhangi bir işlem yapılmaksızın teşvik belgesinde kayıtlı orijinal sürenin yarısı kadar uzatılmış sayılır.