Resmi Gazetede Sanayi, 06.04.2016

TEBLİĞ

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/12)

27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’in EK-2’sinin “Mazot, Gübre” ve “Toprak Analizi” satırlarında yer alan Belge Teslim Bitiş Tarihi sütunundaki “31/12/2015” ibareleri “29/4/2016”, aynı satırlardaki Kesin İcmallerin BÜGEM’e Gönderilme Tarihleri sütunundaki “Şubat 2016” ibaresi “Mayıs 2016” şeklinde ve aynı Tebliğin EK-4’ünün “Mazot”, “Gübre” ve “Toprak Analizi” satırlarında yer alan Belge Teslim Bitiş Tarihi sütunundaki “31/12/2015” ibareleri “29/4/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160406-3.htm