Resmi Gazetede Sanayi, 12.04.2016

TEBLİĞ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği (No: 2016/11)

Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak (Tebliğ No: 2015/10) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Yerli üretici MKS tarafından yapılan başvuru üzerine, ÇHC menşeli 2915.12.00.00.12 GTİP altında sınıflandırılan “sodyum formiat” için 12/4/2015 tarihli ve 29324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/10) ile başlatılan ve Genel Müdürlük tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.

Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her iki unsur arasındaki illiyet bağının mevcut olduğu ve Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalında görülen zararın hesaplanan damping marjından daha az oranda önlem uygulanmasıyla telafi edilebileceği tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Dampinge Karşı Önlem
(CIF Bedelin %)
2915.12.00.00.12 Sodyum Formiat Çin Halk Cumhuriyeti 31

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160412-5.htm